AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
AQ MW 单色眼影膏 / DECORTÉ | 黛珂
评价(9)
产品信息

制造商

COSME DECORTÉ| 黛珂

品牌

DECORTÉ | 黛珂

价格

2,700日元

分类

眼影

上市日期

2019/02/23

产品信息

共5色 赋予濡湿般的滋润光泽的眼影。用单色可实现具有立体感的渐变妆效。显色度、光泽度、持妆度均完美的眼影膏。

  • AQ MW 单色眼影膏
  • 使用感受如何?
    您的评分是几颗星?
同品牌的其他产品
同品类的其他产品